© 2016 by En Clave de Soul

Normativa del centre

Calendari

El   curs   s’inicia   el   5   de   setembre   de   2016   i   finalitza   el   22   de   juny   de   2017   (ambdós   inclosos).   Es   regeix   pel   calendari   escolar,   consta   de   38 setmanes   lectives   i   no   inclouen   les   vacances   de   Nadal   i   Setmana   Santa.   S'inclouen   els   dies   festius   propis   del   calendari   laboral-escolar   que   hi ha entre setmana i que no es recuperaran.

Faltes, recuperacions, canvis dhorari i classes

Si   un   alumne   no   pot   assistir   a   la   classe   individual,   aquesta   no   es   recuperarà   a   excepció   que   s’avisi   amb   48   hores   d’antelació   (al   professor   i   al centre)   i   es   pacti   l’horari   de   recuperació   amb   el   professor   corresponent.   Tanmateix,   s’exclou   tota   possibilitat   de   recuperar   les   classes perdudes   per   causes   alienes   a   l’escola   com   són   els   dies   festius   nacionals,   autonòmics   o   locals.   Únicament   es   recuperaran   aquelles   classes que   el   professor   no   hagi   pogut   impartir   ja   sigui   per   motius   professionals   (concerts,   etc.),   personals   o   malaltia   i   en   les   que   no   se   n’hagi   pogut procurar un substitut. Les   classes   col·lectives   no   es   recuperaran   amb   excepció   que   el   professor   no   pugui   impartir   la   classe   i   el   centre   no hagi pogut trobar-hi solució. Es prega avisar al Centre en cas que l’alumne no pugui assistir a classe. Qualsevol   canvi   en   l’horari   i   durada   de   les   classes   es   comunicarà   a   la   secretaria   abans   que   aquest   es   produeixi.   Pactar-ho   amb   el   professor no és suficient. Si   les   classes   col·lectives   no   arribessin   al   mínim   de   5   alumnes,   el   Centre   es   reserva   el   dret   de   redistribuir   els   alumnes   en   altres   classes   del mateix nivell o similar, o bé, la quota o durada de la classe podria variar depenent del nombre d’alumnes.

Altes, baixes i cobraments de rebuts

Per a formalitzar l’alta de l’alumne s’ha d’omplir el full de matrícula i abonar la quota corresponent. Els   preus   de   les   assignatures   són   anuals   repartits   en   deu   mensualitats   (de   setembre   a   juny,   ambdós   inclosos)   independentment   del   nombre   de   classes   que   hi hagi cada mes. Qualsevol baixa amb el curs ja començat, s’ha de notificar a secretaria. Els canvis en la matrícula i les baixes s’han de notificar abans del dia 25 del mes anterior, en cas contrari, es procedirà al cobrament del mes. Els rebuts es cobraran, per banc o en efectiu, de l’1 al 7 de cada mes. Tots   els   rebuts   retornats   tindran   el   recàrrec   que   indiqui   el   banc.   Si   el   motiu   de   devolució   és   per   un   error   del   Centre,   preguem   que   no   es   retorni   el   rebut bancari per tal d’evitar despeses i tramitarem ràpidament la devolució de l’import des de la secretaria. Si l’alumne es dóna de baixa a l’inici o un cop iniciat el curs, la quantitat de la matrícula no serà tornada.

Responsabilitat

El   centre   es   fa   responsable   dels   alumnes   que   hi   ha   dins   de   les   seves   instal·lacions.   Si   els   alumnes   surten   i   s’esperen   fora,   el   centre   no   n’assumeix   la responsabilitat. Per   una   qüestió   de   seguretat,   si   un   alumne   menor   d’edat   torna   sol   a   casa,   preguem   que   els   pares   o   tutors   legals   avisin   al   centre   amb   antelació.   Si   no   rebem l’avís o l’autorització, l’alumne no podrà sortir del centre

Normes dús

No està permès de fumar a cap de les instal·lacions del centre. Tanmateix, no està permès d’entrar menjar o begudes dins les aules. L’alumne ha de ser respectuós amb les instal·lacions, material escolar, instruments, ... del centre. L’alumne es compromet a deixar l’espai on ha estudiat, net i ordenat després del seu ús.

Drets dimarge

L’Associació   Musical   “En   Clave   De   Soul”   es   reserva   els   drets   d’imatge   per   a   poder   posar   fotos   a   les   instal·lacions   de   l’escola,   publicacions   internes   o   a   la   nostra pàgina web.
Contacte: +34 618293933 / enclavedesoul@outlook.com